اخبار دانشگاهی

در این بخش از طوطیا در خصوص اخبار دانشگاهی، کنکور های مقاطع مختلف و... پوشش داده می شود.