اخبار حوادث

در این بخش از طوطیانیوز اخبار مربوط به حوادث اتفاق افتاده در ایران و جهان می پردازیم.